Algemeen

Binnen De Praktijk wordt zorg geboden vanuit de zorgverzekeringswet (psychologenpraktijk Mara Maes en praktijk Jolanda Schepers) en vanuit de jeugdwet via de gemeente (Praktijk Jolanda Schepers).

Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat ze binnen De Praktijk terecht kunnen voor behandeling binnen de generalistische basiszorg. 

De behandeling gaat ten koste van het eigen risico. Dit houdt in dat de zorgverzekering voor de behandeling eerst uw eigen risico zal inhouden alvorens de kosten te vergoeden.

Gecontracteerde partijen

Binnen De Praktijk zijn er contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 • CZ
 • VGZ
 • Zilveren Kruis Achmea
 • Menzis
 • en alle verbonden zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars onderscheiden verschillende behandeltrajecten afhankelijk van de duur van de behandeling en de ernst van de problematiek.

Op grond van de bestede behandeltijd betaalt de zorgverzekeraar het vastgestelde tarief aan de gecontracteerde zorgverlener.

Voor onverzekerde zorg zullen de kosten (deels) voor uw rekening zijn.

Behandeltrajecten

Trajectgemiddelde behandeltijden (dit is zowel directe tijd als indirecte tijd).

 • Kort tot 294 min
 • Middel 295 – 495 min
 • Intensief 496 – 750 min

Het transitieproduct tot 120 min (als blijkt dat het behandeltraject niet aansluit bij de hulpvraag).

Binnen de bovengenoemde trajecten (kort, middel en intensief) vinden onder de volgende behandelcomponenten plaats:

 • Intake, diagnostiek, opstellen van het behandelplan en het openen van het elektronisch patiëntendossier.
 • Uitvoering van het opgesteld behandelplan op basis van de richtlijnen.
 • Behandelinhoudelijke mail en telefonische contacten.
 • Afronding, evaluatie en verslaglegging aan de verwijzer.
 • Eventueel, met toestemming van de cliënt, telefonisch contact met de verwijzer of andere betrokken hulpverleners.

Kind en Jeugd

Praktijk Jolanda Schepers heeft een contract met de centrumgemeente Maastricht voor het aanbod Kind- en Jeugd. Hierin vallen veel Limburgse gemeenten.

Sinds 2019 is er geen contract meer met de gemeenten Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Voerendaal. Behandeling voor cliënten uit deze gemeenten is mogelijk, maar worden niet vergoed. 

Als u een verwijzing van de huisarts heeft voor uw kind, zal de behandeling starten binnen het startarrangement. Dit houdt in dat er in eerste instantie 10 sessies worden geboden. Mochten 10 sessies niet voldoende zijn, dan kan er in overleg een hoger arrangement bij de gemeente worden aangevraagd. De gemeente zal dan mogelijk vragen naar een plan van aanpak. Dit zal altijd, indien noodzakelijk, in samenspraak met u worden opgesteld.

Voor de behandeling is er toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders en voor kinderen boven de 12 jaar ook van het kind. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf toestemming over de behandeling geven.

Tevens kan er een verwijzing plaatsvinden door het jeugdteam van de gemeente, de GGD-arts of de kinderarts.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de gemeente zal er toestemming gevraagd worden om naam, adres, woonplaats en BSN-nummer van uw kind aan de gemeente door te geven.

Binnen de eerdergenoemde arrangementen vinden onder de volgende behandelcomponenten plaats:

 • Intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen elektronisch patiëntendossier.
 • Verslaglegging
 • Uitvoering opgesteld behandelplan op basis van de richtlijnen.
 • Rondetafeloverleggen met overige hulpverleners, gesprekken op school
 • Behandelinhoudelijke mail en telefonische contacten.
 • Afronding, evaluatie, verslaglegging aan verwijzer.
 • Eventueel, met toestemming van cliënt, telefonisch contact met verwijzer of andere betrokken hulpverleners.